SVA samarbetar om sjukdomsövervakning med fokus på afrikansk svinpest i Uganda

Den mobila pcr-apparaten ryms i en liten väska och hela labbet kan snabbt sättas upp till exempel i bakluckan på en bil.

Den mobila PCR-apparaten ryms i en liten väska och hela labbet kan snabbt sättas upp till exempel i bakluckan på en bil. Foto: Stephen Gaisford / ZERO400.UK

Afrikansk svinpest är en akut sjukdom med hög dödlighet. Det innebär att alla steg i rapporteringskedjan, djurägare-lokal veterinär-distriktsveterinär-statlig myndighet med ansvar för anmälningspliktiga sjukdomar, måste fungera för att man ska kunna utreda och stoppa pågående utbrott.

SVA samarbetar med ett systerinstitut i Uganda för en mer kostnadseffektiv och behovsanpassad sjukdomsövervakning i hela kedjan.

I den senaste aktiviteten inom projektet genomfördes utredningar av pågående utbrott av afrikansk svinpest i Uganda. Dessa utredningar är en viktig del av en effektiv sjukdomsövervakning och beroende av nationell och institutionell beredskap för sjukdomsutbrott, och att en fungerande infrastruktur finns på plats.

Hela den epidemiologiska utredningen av utbrotten diskuterades, inklusive vikten av att välja rätt kandidater för provtagning och att dokumentera data från de djur som provtas. En ny epidemiologisk utredningsblankett hade tagits fram för att bättre motsvara aktuella informationsbehov.

Snabb rapportering

Rapporteringskedjan måste fungera snabbt för att man ska ha möjlighet att utreda och provta i tid. Målet med utredning och provtagning är att bekräfta sjukdom och därmed kunna sätta in åtgärder för att begränsa sjukdomsspridningen. I arbetet ingår planering tillsammans med olika intressenter, provtagning, utbrottsutredning, laboratoriediagnostik samt analys av resultat och rapportering.

En möjlighet för att få provresultat snabbare, och därmed kunna begränsa smittspridning i ett tidigt skede, är fältbaserad diagnostik. Detta är speciellt värdefullt i områden där transporter till laboratorier är besvärliga och tidskrävande. Flera olika sådana metoder testades. Dels ett relativt snabbt och enkelt så kallat ”pen side”-test där blod testas för närvaro av antikroppar mot afrikansk svinpest, och dels en bärbar PCR-apparat för att påvisa närvaro av virus-nukelinsyror (DNA) i blod. Den utrustning som användes kan snabbt installeras direkt i fält, eller i ett lokalt laboratorium.

Biosäkerhet viktig

När flera utbrott i olika  byar ska utredas efter varandra måste biosäkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra att utredarna själva sprider smitta. I fältsituationer uppstår situationer som är värdefulla för diskussion och tillfällen till lärande: Vilken nivå på biosäkerhetsrutiner är riktig i vilka sammanhang? Vad är en epidemiologisk enhet i en by med frigående grisar? I vilka delar av fältarbetet krävs biosäkerhetsutrustning för att begränsa smittspridning? Hur ska ett stövelbad med desinfektionsmedel användas för att avdöda afrikansk svinpestvirus?

Nästa aktivitet inom projektet blir en övning där erfarenheter från SVA:s arbete med den nationella övervakningsplanen kommer appliceras på övervakning av afrikansk svinpest i Uganda.

Erika Chenais, epidemiolog, SVA

Fakta om samarbetet

SVA och myndighetens ”OIE collaborating centre”  genomför just nu ett så kallat OIE-twinning-projekt tillsammans med ett systerinstitut i Uganda, National Animal Disease Diagnostics and Epidemiology Centre (NADDEC). Genom projektet stärks båda organisationernas kapacitet  inom laboratoriediagnostik och sjukdomsövervakning. Samarbetet leder till erfarenhetsutbyte, studiebesök, riktade träningstillfällen, workshops, diskussioner, gemensamma forskningsprojekt. Även utveckling och utvärdering av ny teknik för fältbaserad diagnostik ingår.
Sjuka grisar med kliniska symtom på afrikansk svinpest undersöktes och provtogs.

Sjuka grisar med kliniska symtom på afrikansk svinpest undersöktes och provtogs. Foto: Stephen Gaisford / ZERO400.UK

Rodnader i huden är ett klassiskt tecken på afrikansk svinpest.

Rodnader i huden är ett klassiskt tecken på afrikansk svinpest. Foto: Erika Chenais/SVA

Sjukdomen ger också blödningar i inre organ som lungor.

Sjukdomen ger också blödningar i inre organ som lungor. Foto: Stephen Gaisford / ZERO400.UK

Med hjälp av en extraktionsmetod som inte är beroende av elektricitet kan DNA extraheras från blodprover direkt i fält.

Med hjälp av en extraktionsmetod som inte är beroende av elektricitet kan DNA extraheras från blodprover direkt i fält. Foto: Stephen Gaisford / ZERO400.UK

Praktiska övningar i biosäkerhet vid fältbesök ingick också i aktiviteten.

Praktiska övningar i biosäkerhet vid fältbesök ingick också i aktiviteten. Foto: Stephen Gaisford / ZERO400.UK

Redaktionen

Redaktionen för svavet.sva.se finns på staben för kommunikation vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *