SVA och 4H samarbetar om hygien i gårdsmiljö

Smittskydd och hygien är i dag inte så känt bland unga som besöker gårdar med djur. SVA och 4 H har därför, tillsammans med olika myndigheter, startat ett projekt för att öka förståelsen för dessa frågor. Syftet är att sprida kunskap om smittrisker som finns på gårdar, men även när man vistas i naturen, vid resor och i samband med livsmedelshantering.

Projektet, som startade i mars, utgår från ett behov av kommunikation kring att umgås med djur, vistas i naturen och värna om miljön ur ett One Health-perspektiv. I Riksförbundet Sveriges 4H har SVA hittat en mycket intressant och passande samarbetspartner. Vi tror att det har ett stort mervärde att i kommunikationen vända oss till just barn och unga, eftersom de utgör den nya generationen. De kan dessutom ”lära” vuxna att tänka och handla som de själva gör. 4H-organisationen arbetar efter mottot: ”Lära genom att göra”. Detta är något vi tagit fasta på. Projektet är treårigt och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

För 50-60 år sedan hade många en naturlig kontakt med lantbruket och dess djur antingen genom ett eget lantbruk, eller via släkt eller vänner. I dagens samhälle är det relativt få som har den förankringen. Bland barn och unga är andelen ännu mindre. Stadsnära djurgårdar och odlingar utgör därför en värdefull kontaktyta för barn och ungdomar. Att umgås med djur är något som många upplever som berikande, men kunskapen om hur man undviker smittrisker är ofta bristfällig.

Studerar hur kunskapen tas emot

Vi vill i det här projektet utveckla nya kommunikationsvägar för barn och ungdomar för att bättre kunna nå ut med kunskaper om bland annat hygien och smittskydd. Vi kommer också studera hur kunskapen tas emot och omsätts i handling. På detta sätt vill vi sprida insikter om hur människor, djur och natur samverkar och är beroende av varandra. Detta är just vad begreppet One Health syftar på; att många smittämnen cirkulerar mellan djur, människor och i naturen. Smittan överförs inte sällan via vatten, livsmedel eller med vektorer såsom myggor och fästingar.

Över en miljon besökare per år

Riksförbundet Sveriges 4H är en rikstäckande barn- och ungdomsorganisation med bland annat ett 40-tal gårdar med djurhållning. Det sammanlagda antalet besökare på dessa gårdar uppskattas till över en miljon per år. På 4H-gårdarna finns olika djurslag. Vanligast är hästar, kaniner, får och getter, men även grisar, kor, höns, ankor, katter och marsvin förekommer på många gårdar. Lantraserna ska företrädesvis vara svenska och flera gårdar deltar aktivt i avelsarbetet för till exempel linderödsgrisar, rödkullekor och gotlandsruss.

De flesta av gårdarna har öppet dagtid för besök, både av allmänheten och förbeställda grupper som får guidning. Många 4H-klubbar är också mycket aktiva med att anordna aktiviteter för ungdomar i olika åldrar där de får lära sig allt från att sköta djur till att starta företag. Det finns också 4H-klubbar som inte har djur.

I samspel med andra människor

Visionen för 4H är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Visionen ska uppnås genom att i samspel med andra människor upptäcka naturens rika värden och mångfald. De fyra H:na står för Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa!

Tre 4H-gårdar kommer att delta lite mer än andra i projektet. I samarbete med personal och besökare vid dessa gårdar kommer ett utbildningspaket att tas fram. Syftet är att föra ut kunskap om hur man undviker spridning av smittor mellan djur och människor, men också hur man visar respekt för djur och natur. Även övriga 4H-klubbar kommer att kunna påverka utformningen av materialet. De hygienregler som tas fram ska sedan införlivas i verksamheten på alla 4H-gårdar i landet. Detta arbete har redan inletts, men kommer att ytterligare uppmuntras och stödjas i projektet.

Aktörer vid utbrott engagerade

Utformningen av utbildningsaktiviteter görs i samarbete med pedagogisk expertis som också står för utvärdering av hur väl personal och besökare tagit till sig kunskaperna. I projektet involveras också samtliga instanser som skulle komma att direkt aktiveras i en utbrottssituation, som länsveterinär, smittskyddsläkare samt besättningsveterinärer vid de 4H-gårdar som deltar i projektet. Även en psykolog deltar för att komma med tips om hur man på bästa sätt förmedlar kunskap.

One Health partner

Dessutom är forskarnätverket One Health Sweden en partner. Inom nätverket finns omfattande expertis på zoonotiska sjukdomar och hur dessa sprids.

Det övergripande målet är att ökad kunskap och förståelse hos barn och unga ska leda till ett ansvarsfullt agerande i olika situa tioner där smittrisker kan finnas. Det kan exempelvis vara i umgänget med djur, vid resande eller vid livsmedelshantering i hemmet.

Ett delmål är också att bidra till att den rikstäckande verksamheten på 4H:s samtliga gårdar upprättar fungerande och genomtänkta hygienregler. Besökare ska också informeras om varför dessa regler är viktiga.

Karin Artursson, forskningskoordinator
Catrin Vesterlund-Carlson, epidemiolog, båda vid SVA

Redaktionen

Redaktionen för svavet.sva.se finns på staben för kommunikation vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *