Sex myndigheter har fått uppdraget att satsa på 3R

3R - Reduce, Replace, Refine

SVA har tillsammans med flera andra myndigheter fått i uppdrag av regeringen att ta fram strategier för att förändra respektive myndighets arbete med försöksdjur. Strategierna ska utgå från 3R-principen, replace (ersätta), reduce (begränsa) och refine (förfina), vars syfte är att ersätta djurförsök när det går, och när det inte går, minska antalet djur och deras lidande.

I Sverige definieras försöksdjur som djur som används i vetenskapligt syfte, oavsett om de utsätts för lidande eller inte. För studier där djuren utsätts för lidande motsvarande minst ett nålstick behövs ett godkännande av en djurförsöksetisk nämnd. Nämndens uppgift är att bedöma om nyttan av studiens resultat kommer att överväga lidandet som djuren kan uppleva. I första hand ska djurfria alternativ användas men i de fall där detta inte är möjligt ska man sträva efter att från varje aspekt lindra och förbättra djurens situation. Alla som arbetar med djurförsök ska arbeta utifrån 3R-principen.

Inom SVA förekommer 3R-relaterad verksamhet främst inom områdena diagnostik, försöksdjursstudier, fältforskning och viltsjukdomsövervakning. Inom diagnostiken utför SVA hälsokontroller åt andra aktörer som har försöksdjur. Att djur som används i studier är friska är viktigt ur 3R- synpunkt. SVA har möjlighet att utföra infektionsförsök på djur som grisar, höns och gräsänder med syfte att öka kunskapen om smittvägar, sjukdomsförlopp och möjliga behandlingsmetoder.

SVA kan även utföra vaccinationsstudier och har möjlighet att ta fram blodserum till nytta vid diagnostiska tester. En del av SVA:s studier sker i form av så kallade fältförsök ute på lantgårdar i djurens normala miljö. Dessa kan till exempel handla om att utvärdera behandlingsmetoder för luftvägsinfektioner eller att testa provtagningsmetoder. I fältförsök som utförs på djurkliniker jämförs till exempel olika behandlingsmetoder.

SVA:s strategi innebär sammanfattningsvis att diagnostiken ska vara behovsanpassad och ändamålsenlig med minsta möjliga lidande för djuren. Diagnostiken ska också i möjligaste mån tillämpas på prover insamlade från levande djur och/eller deras miljö. Vidare ska djurförsök endast utföras när djurfria alternativ inte finns. Fältforskningen ska vara välmotiverad och syfta till att förbättra djurens hälsa och välfärd. Viltsjukdomsövervakningen ska så långt möjligt baseras på fallvilt, samt djur som avlivats på grund av sjukdom, eller i samband med jakt.

Djurskyddsorgan vid SVA

I enlighet med försöksdjursföreskrifterna har SVA ett så kallat djurskyddsorgan. Djurskyddsorganet ger råd i frågor som rör djurskydd i samband med införskaffande, hållande, skötsel och användning av försöksdjur, samt övervakar och följer upp verksamhet som omfattar försöksdjur från djurskyddssynpunkt enligt gällande förordningar. Djurskyddsorganet bistår även djurförsöksetiska nämnden med råd rörande försök, tekniker och bedömningsmallar där djur ingår.

SVA:s 3R-strategi

Reduce
Försök som kan utföras in vitro ska utföras in vitro. Försök som måste utföras in vivo ska vara välgrundade och relevanta och antalet djur som ingår i försöket ska vara motiverat.

Replace
SVA bidrar till att använda och ta fram in vitro-metoder inom sitt verksamhetsområde. Försök som kan utföras in vitro ska utföras in vitro,

Refine
Tillförlitliga forskningsresultat erhålls genom väldesignade studier med väl motiverat antal djur och god hälsostatus på försöksdjuren.

Bakgrunden till den gemensamma strategin är att Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket tillsammans med SVA fått i uppdrag av regeringen att ordna strategiska planer för att stärka respektive myndighets 3R-arbete. En tanke är också att synliggöra detta arbete, samtidigt som man bidrar till en bättre helhetsbild av verksamheten.

Redaktionen

Redaktionen för svavet.sva.se finns på staben för kommunikation vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *