Salmonella fortfarande litet problem i svensk växtodling

Veteåker, skördemogen säd

Sveriges livsmedelsproduktion är idag nästintill fri från salmonella tack vare den framgångsrika salmonellakontrollen som bedrivs i landet. Eftersom foder utgör en möjlig inkörsport för smitta till besättningar är foder en viktig del i den övergripande salmonellakontrollen.

Under sommaren 2016 genomförde Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) en salmonellascreening på 80 svenska växtodlingsgårdar som odlar, torkar och lagrar spannmål. På tre av de provtagna gårdarna påvisades salmonella i tork och förvaringsfickor. Upprinnelsen till projektet var två fall året före där smitta påvisades i en produktionslinje i en foderfabrik. Denna smitta spårades tillbaka till inhemskt odlat korn.

Spannmål och andra grödor kan förorenas av salmonellabakterier både i fält och efter skörd. Om smittan finns i miljön i anslutning till växtodlingsgården och dess odlingsmarker kan det vara svårt att helt förhindra att få in enstaka salmonellabakterier i produktionslinjen på gården. Förebyggande arbete och bra rutiner bör tillämpas för att minimera dessa risker. Detta inkluderar exempelvis att undvika att tröska liggsäd, i möjligaste mån förhindra tillträde för fåglar, gnagare och andra djur, hålla förvaringsfickor täckta och täcka intagsgropen när den inte används.

För att orsaka infektion i en frisk individ krävs det vanligen relativt många salmonellabakterier varför enstaka bakterier som kommit in med råvaran, eller hamnar i produktionslinjen av andra orsaker, vanligen inte utgör ett problem – förutsatt att de inte får fäste och kan tillväxa. För tillväxt av salmonella krävs en för bakterien behaglig temperatur samt tillgång till fukt och näring. Genom att på ett effektivt sätt leda bort fukt från tork samt försöka minimera kondensutfällningar i anläggningen kan tillväxt förhindras.

Trots att salmonella i foder främst förknippas med importerade proteinfoderråvaror, visar studien på att även svenskodlad spannmål kan vara en potentiell inkörsport för salmonella till både foder- och djurproduktion. SVA bedömer dock inte att underlaget i den nu genomförda studien är tillräckligt stort för att omvärdera synen på den svenska spannmålens salmonellastatus. Istället rekommenderas branschen att fokusera på förebyggande åtgärder för att undvika introduktion av salmonella, samt att minimera möjligheten för tillväxt i produktionslinjen på gården.

Josefine Elving

Josefine Elving

Forskare vid SVA. Arbetar brett med miljö och fodersäkerhetsfrågor (inom foder ffa med salmonella) rörande smittspridning och strategier för att minimera smittspridning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *