Nätverk stärker beredskap för farliga smittämnen

För att stärka beredskapen för allvarliga biologiska händelser deltar SVA i nätverket Forum för beredskapsdiagnostik.

Forum för beredskapsdiagnostik (FBD) är ett nationellt laboratoriesamarbete kring högpatogena (mycket sjukdomsframkallande) smittämnen. Inom FBD samverkar fyra myndigheter, som tillsammans täcker kompetensområdena humanmedicin, veterinärmedicin, foder, livsmedel, dricksvatten och miljöprov. Förutom SVA är det Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som har tillgång till speciella säkerhetslaboratorier för att kunna analysera högpatogena smittämnen. Samtliga deltar i nätverket

Några av de smittämnen som FBD arbetar med är bakterierna Bacillus anthracis, Francisella tularensis, och olika Brucella-arter som orsakar mjältbrand, tularemi (harpest) respektive brucellos. Alla dessa är zoonoser, sjukdomar som kan smitta både människa och djur.

Två olika utbrott av mjältbrand

Nätverket användes exempelvis vid naturliga utbrott år 2008 och 2011. Då hanterades två olika utbrott av mjältbrand på nötboskap i Västra Götaland , Halland/Skåne respektive Örebro län. Vid båda tillfällena bekräftades SVA:s positiva provsvar av Folkhälsomyndigheten, och FOI analyserade jordprover från området.

Ett fall av Brucella canis hos hund inträffade 2013. Sjukdomen förekommer sällan i Sverige, men genom FBD fanns en metod för smittämnet etablerad. För första gången kunde prover därmed analyseras i Sverige.

Arbetet inom FBD har utvecklat Sveriges diagnostiska förmåga att hantera sjukdomar orsakade av högpatogena smittämnen. Metoder har utvecklats och testats för att möjliggöra snabb, känslig och specifik diagnostik i händelse av utbrott. Harmonisering av metoder och kvalitetskontroll av analyskedjan har möjliggjort samarbete så att prover kan skickas mellan myndigheterna vid en kris där provmängden är för stor för en enskild myndighet. Genom gemensamma övningar har också personal tränats och rutiner på säkerhetslaboratorierna förbättrats.

Anna Lindberg, forskare, SVA
Lennart Melin, bitr. statsveterinär, SVA

Samverkansprojekt med stöd av MSB

FBD är ett samverkansprojekt finansierat av 2:4 krisberedskapsmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Redaktionen

Redaktionen för svavet.sva.se finns på staben för kommunikation vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

2 kommentarer

Håkan Ringberg

Mjältbrandsutbrottet 2008 var inte i Västra Götaland utan på en gård i Halland. De sjuka djuren obducerades och diagnosticerades i Kristianstad och alla smittade djur destruerades på Krutmöllan i Kävlinge dvs Västra Götalands ska ändras till Halland/Skåne.
Hälsningar Håkan Ringberg
Smittskydd Skåne

Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *