GD har ordet från Årsredovisning 2016

Det gånga året har varit händelserikt på många sätt. Sommaren och hösten har präglats av flera allvarliga sjukdomsutbrott. De diagnostiska och epidemiologiska utredningarna har varit omfattande. Även om det inte rör sig om stora provinflöden så har vår krisorganisation varit aktiverad ett flertal gånger. De djurkroppar och prover som kommit in har oftast behövt undersökas långt utanför ordinarie arbetstider. Detta är en självklarhet då det handlar om liv och hälsa, och då betydande ekonomiska värden för individer och företag står på spel.

Under året utsåg regeringen Ann Lindberg till professor och ny statsepizootolog vid SVA. Rollen är betydelsefull för SVA:s beredskap och sjukdomsövervakning, och ett viktigt stöd för mig som generaldirektör. Bara några dagar efter Ann Lindbergs tillträde diagnosticerades det första fallet av mjältbrand vid Omberg.

Under året fick SVA det glädjande beskedet om en donation på en miljon kronor. Pengarna kommer från en lantbrukarfamilj som testamenterat beloppet till SVA för forskning om juverinflammationer. Att juverhälsan har en avgörande betydelse för både den generella djurhälsan och för mjölkens kvalitet är välkänt. Det är därför extra hedrande att SVA får detta erkännande för vår mångåriga och starka forskning inom området. Min ambition är att vi på bästa sätt ska leva upp till det förtroende denna donation innebär.

Att forskningen kring fågelinfluensan på SVA är av hög internationell klass fick vi kvitto på i höstas, inte bara vid sjukdomsbekämpningen, utan också genom att våra forskare finns med på en nyckelpublikation om hur smittan sprids globalt. Forskning är till sin natur gräns överskridande, vilket gör att den ofta har relevans både där den utförs och i internationella sammanhang.

Samarbetet med myndigheter och andra är både stimulerande och nödvändigt för SVA. Under året har vi fortsatt vårt strategiska arbete med att bli en av Sveriges modernaste myndigheter och ett av Europas främsta veterinärinstitut. SVA:s insynsråd har i samverkan med Post- och telestyrelsen genomfört en workshop om vad det innebär att vara en modern myndighet.

Tillsammans med företrädare för Livsmedelsverket, Lantmäteriet, olika privata företag, fackliga företrädare och studenter har vi på samma sätt diskuterat begreppet modern arbetsgivare. I det avslutande arbetet kommer begreppet modern expert stå i fokus. Allt detta som en del i att möta framtida utmaningar och bättre leva upp till visionen om friska djur – trygga människor.

En ny omständighet är att antalet utlämningsärenden ökat kraftigt de senaste två åren. Detta i en tid då vi minskat personalstyrkan. För att långsiktigt kunna fortsätta att ge en god service har vi under hösten förändrat hur vår registratur arbetar. Även detta är ett exempel på vårt strategiska arbete för att bli en av landets modernaste myndigheter.

Under 2016 har SVA, med stöd av medel från SMHI, tagit fram en handlingsplan för vårt framtida arbete i ett förändrat klimat. Arbetet har varit utvecklande och visar på områden där vi måste värna och stärka vår kompetens. I ett nästa steg hoppas vi kunna få fortsatt stöd för att ta fram nya verktyg.

Ekonomiskt redovisar SVA ett överskott för 2016, mycket tack vare ett omfattande förändringsarbete där vi med stöd av vår strategi arbetat med anpassningar och effektiviseringar inom hela myndigheten. Viktiga och bidragande orsaker är även att SVA haft framgång i ansökningar om nya forskningsanslag och i att attrahera nya samarbetspartners.

Numera arbetar vi exempelvis nära Uppsala Universitet kring driften av vårt på många sätt unika djurhus. Arbetet med nyrekryteringar till följd av pensionsavgångar har varit omfattande och kommer att fortsätta under 2017.

Jag gör bedömningen att SVA, med utgångspunkt från instruktion, regleringsbrev och övrigt relevant regelverk fullgjort det uppdrag regeringen ålagt SVA för verksamhetsåret 2016.

Om du vill läsa årsredovisningen i sin helhet kan du ladda ner den här:
Årsredovisning 2016

Vill du hitta äldre årsredovisningar så finns det här:
Äldre årsredovisningar

Jens Mattsson

Jens Mattsson

Generaldirektör

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *