Författare: Redaktionen

Redaktionen för svavet.sva.se finns på staben för kommunikation vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Olika vtec-typer kartlagda på djupet

Vid laboratorierna på SVA och Folkhälsomyndigheten pågår ett tätt samarbete kring vtec. Inom ett tidigare projekt, finansierat av MSB, har de bägge myndigheterna haft möjlighet att på djupet karaktärisera vtec-isolat, samt göra detaljerade jämförelser av vad som påvisas hos människa respektive djur. (Artikeln tidigare publicerad i pappersversionen av SVAvet, nr 1/2-2015) Genom karaktärisering kan man… Läs mera »

Alla vtec är inte ehec

E-coli-bakterier finns i alla varmblodiga djurs och människors tarmar och de behövs för matsmältningen. Men det finns också en mängd varianter av E. coli som har förmåga att orsaka sjukdom och att till exempel bilda giftet verotoxin. (Artikeln tidigare publicerad i pappersversionen av SVAvet, nr 1/2-2015) När ehec uppmärksammades första gången i Sverige, på grund… Läs mera »

Ehec och vtec är samma bakterie

(Artikeln tidigare publicerad i pappersversionen av SVAvet, nr 1/2-2015) Den här serien specialartiklar på SVAvet handlar om bakterier vars namn förkortas med de lite kryptiska beteckningarna ehec och vtec. Det är skrivet av experter inom olika områden och utifrån varierande infallsvinklar. Det är anledning till att de båda begreppen ehec och vtec används om vartannat. Begreppen… Läs mera »

Nationell strategi ska minska risken för ehec-smitta

Ko av rasen svensk rödbrokig boskap, SRB. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Hälften av alla människor som drabbas av vtec har smittats i Sverige. För att minska risken för inhemsk infektion med vtec har en nationell strategi tagits fram genom ett myndighetsgemensamt projekt. (Artikeln tidigare publicerad i pappersversionen av SVAvet, nr 1/2-2015) Strategidokumentet innehåller en faktadel, kunskapsluckor och målsättningar samt beskrivning av angelägna åtgärder som kan minska… Läs mera »

Bakterier bakom botulism byter identitet

Jordbakterien och sporbildaren Clostridium botulinum bildar botulinumtoxin, ett av världens farligaste gifter. Toxinet orsakar förlamningssjukdomen botulism hos både människor och djur. I Sverige är det vanligast med botulism hos fåglar. Svensk slaktkyckling och sjöfåglar har drabbats hårt det senaste decenniet. Djurbotulism förekommer i hela världen, men är dåligt övervakad. Mycket tyder dock på att antalet… Läs mera »

Hepatit E vanlig hos vilda klövdjur i Sverige

Tidigare har hepatit E på människor varit förknippat med stora utbrott i utvecklingsländer eller reserelaterade infektioner. Men studier i flera industriländer visar att smittan kan ske zoonotiskt inom landet, mellan djur och människa. Denna smittväg verkar även förekomma här i Sverige. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är två miljarder av jordens befolkning smittade av hepatit E-virus, eller… Läs mera »

Metoder visar minskning av virus i behandlad mat och avfall

Mat och biologiskt avfall som slakterirester och gödsel kan innehålla virus som smittar till både människa och djur. Men avfallet innehåller värdefulla näringsämnen. Med rätt behandling kan riskerna minskas för smittspridning via mat och även via det biologiska avfallet, som därmed kan användas till gödsel på åkermark.

Beställ hem kartonger i förväg!

Beställ i förväg hem SVA:s kostnadsfria kartonger till er klinik för transport av döda djur. Kartongerna finns då på plats redan innan behovet uppstår! Djurkroppen kommer i väg direkt och resultatet av undersökningen blir bättre.

Alla luftvägsinfektioner påverkar inte travhästars prestationer

Antikroppar mot förkylningsvirus kan ge långvarigt skydd mot sjukdom, och herpesvirus är vanligare hos hästar än man tidigare trott. Men alla luftvägsinfektioner behöver inte påverka hästarnas prestationer och hälsa. Under ett års tid studerade jag prestation, hälsa och förekomst av olika luftvägsvirus hos 63 svenska travhästar i träning hos fyra professionella tränare. Sammanlagt togs 663… Läs mera »